FINQUES

Propietat vertical

Confecció de contracte d’arrrendament

Gestió integral del lloguer (cobraments i pagaments)

Assistència a les incidències que puguin sorgir, etc.

Propietat horitzontal (administració de comunitats de propietaris):

Gestió centralitzada dels ingressos i pagaments

Atenció a les incidències

Assiténcia i direcció de les reunions, etc.

Gestió individualitzada de qualsevol assumpte relacionat amb el món immobiliari

Agent de la propietat immobiliaria

Compra

Permutes

Promocions