Us informem que l’Agència Tributària ha publicat el calendari del contribuent de l’exercici 2020. El podeu consultar en el següent enllaç CALENDARI CONTRIBUENT 2020

Amb això, es facilita el coneixement de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de declaració i terminis al llarg de l’exercici 2020.


Atenció! Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini finalitza el primer dia hàbil següent a l’assenyalat en aquest calendari.

Finalment, li recordem que l’obligatorietat de presentar autoliquidacions periòdiques, segons l’impost i l’obligat tributari, pot ser:

  • Trimestral, per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.
  • Mensual, per a empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica amb volum d’operacions superior a 6.010.121,04 € el 2019 (grans empreses), i per a subjectes passius de l’IVA, que portin de forma obligatòria els llibres registre a través de la Seu electrònica de l’AEAT i les administracions públiques, inclosa la Seguretat Social.