Els professionals de l’Àrea Jurídica, apart de defensar als clients en qualsevol procés, desenvolupen un assessorament preventiu que té com objecte evitar les conteses judicials i, en el cas d’arribar a judici, garantir una posició processal sòlida per al client.

DRET LABORAL

Representem als clients en tot tipus de procediments judicials i extrajudicials:

Situacions contractuals.

Conflictes laborals.

Acomiadaments: Assistència lletrada en les vies judicials i administrativa prèvia.

Defensa i representació de l’empresa en conflictes individuals plantejats amb els seus treballadors durant la vigència o després de l’extinció de la relació laboral.

Recursos de Suplicació i de Cassació.

Recursos d’Empara.

DRET PENAL

Intervenció en tot tipus de procediments penals, principalment els derivats de delictes econòmics.

DRET MERCANTIL

Contractes mercantils.

Constitució de societats mercantils.

Anàlisis estructures societàries; societats limitades, UTE, AIE, cooperatives, fundacions.

Suport en tots els actes societaris.

Recursos administratius i contenciosos.

Compravendes, fusions, escissions, segregació, i ampliacions de negoci.

Dissolució i liquidació de societats.

Mesures concursals davant les situacions empresarials: concurs d’acreedors.

Procediments judicials generals per la vida empresarial.

Liquidació impositiva derivada dels actes mercantils, si s’escau impugnació.

DRET CIVIL

Confecció i anàlisi de tot tipus de contractes.

Arrendaments i compravendes.

Drets reals sobre bens immobles.

Situacions immobiliàries.

Propietat horitzontal.

Societats civils.

Conflictes civils.

Dret de successions (herències).

DRET ADMINISTRATIU

Recursos i procediments davant la jurisdicció contenciosa-administrativa.

Anàlisi d’actes administratius dictats per qualsevol administració pública.

Actes, recursos i procediments derivats d’accidents laborals.

Situacions contractuals.