GESTIÓ LABORAL D’EMPRESES

Externalització de l’administració de la nòmina i la gestió econòmica del personal.

Alta d’empreses als diversos organismes.

Assessorament i confecció de contractes d’acord amb les necessitats, el funcionament i l’estructura de cada empresa.

Planificació i estudi de costos laborals.

Càlcul i confecció dels models oficials per a la retenció del IRPF.

Gestió d’altes/baixes de treballadors i altres incidències davant de la Seguretat Social.

Jornada, vacances, faltes i sancions.

NEGOCIACIÓ COLECTIVA I RELACIONS LABORALS

Pactes i convenis col·lectius.

Expedients de Regulació d’Ocupació, en totes les seves fases, prejubilacions, recolocacions, etc.

Gestió de conflictes col·lectius.

Representació de l’empresa en les seves relacions amb els sindicats.

Gestió del tancament patronal.

PROCEDIMENTS ADMINSITRATIUS

Assistència i representació davant la Inspecció de Treball.

Procediments sancionadors.

Liquidació de deutes a la Seguretat Social.

Assistència a conciliacions.

AUDITORIES LABORALS I DE LA SEGURETAT SOCIAL.

PENSIONS I PRESTACIONS

Càlcul i tramitació: jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat, pensions no contributives.

ESTRANGERIA

Autoritzacions de treball i de residència per a estrangers.

Contractes laborals.

Impostos no residents (comunitaris o extra-comunitaris)