Us informem que s’han convocat per a la campanya 2020 els ajuts que es detallen a continuació:

1.1 Règim de pagament bàsic:
Ajut pagament bàsic.
Pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient.
Pagament complementari per als/a les joves agricultors/es.
Sol·licitud de drets de la reserva nacional de pagament bàsic.

1.2 Règim de petits agricultors.

1.3 Ajuts associats per a les persones agricultores:
Ajut associat al cultiu de l’arròs.
Ajut associat als cultius proteics.
Ajut associat als fruits de closca i les garrofes.
Ajut associat als llegums de qualitat.

1.4 Ajuts associats per a les persones ramaderes:
Ajut associat per a les explotacions que mantenen vaques alletants.
Ajut associat per a les explotacions de boví d’engreix.
Ajut associat per a les explotacions de boví de llet.
Ajut associat per a les explotacions d’oví.
Ajut associat per a les explotacions de cabrum.
Ajut associat als ramaders de boví de llet que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.
Ajut associat als ramaders de boví d’engreix que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.
Ajut associat als ramaders d’oví i cabrum que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.

Els ajuts i tràmits de la sol·licitud única 2020 s’han de formalitzar d’acord amb l’article 3 de l’Ordre
ARP/2/2020, de 15 de gener, per la qual s’estableix i es regula la DUN 2020, i es poden presentar des de l’1 de febrer al 30 d’abril de 2020.

Això no obstant, s’admetran sol·licituds d’ajuts i sol·licituds de drets de la reserva
de pagament bàsic dins els 25 dies naturals següents a la data límit fixada al paràgraf anterior.
Durant aquest període, l’import dels ajuts es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 1% per cada dia hàbil de retard.
En el cas de la reserva de pagament bàsic, l’import dels drets es reduirà, tret de supòsits de força major, en
un 3% per cada dia hàbil de retard.

Les sol·licituds presentades transcorreguts els 25 dies naturals esmentats no s’admetran a tràmit.